سکوت ِ آب
می‌تواند خشکی باشد و فریاد ِ عطش;
سکوت ِ گندم
می‌تواند گرسنه‌گی باشد و غریو ِ پیروزمند ِ قحط;


هم‌چنان که سکوت ِ آفتاب

      ظلمات است ــ

اما سکوت ِ آدمی فقدان ِ جهان و خداست:
غریو را
تصویر کن!                                                                           شاملو

152099